Πληροφορίες Εγγραφών

Για να καταστεί δυνατός ο έγκαιρος προγραμματισμός του επόμενου σχολικού έτους, το Σχολείο θα πρέπει να γνωρίζει τον αριθμό των εγγεγραμμένων μαθητών όσο το δυνατό νωρίτερα. Για τον λόγο αυτό οι γονείς-κηδεμόνες των μαθητών πρέπει εγκαίρως να προβαίνουν στη διαδικασία εγγραφής ή ανανέωσης της εγγραφής ως ακολούθως:

Α. Εγγραφή νέων μαθητών

  1. Υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη Δήλωση Ενδιαφέροντος.
  2. Ακολουθεί ενημερωτική συνάντηση με τον Διευθυντή της βαθμίδας, κατά την οποία ενημερώνονται για το πρόγραμμά της και γενικότερα για τους σκοπούς και τους στόχους της Σχολής.
  3. Στη συνέχεια, ο υποψήφιος μαθητής συμμετέχει με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων του σε προγραμματισμένη συνάντηση γνωριμίας.
  4. Τέλος, αφού ειδοποιηθούν ότι ο υποψήφιος μαθητής γίνεται δεκτός και είναι δυνατή η μεταφορά του με σχολικό λεωφορείο, εάν αυτό επιλέξουν οι γονείς του, πρέπει να οριστικοποιήσουν την εγγραφή του καταθέτοντας στη Γραμματεία της βαθμίδας το Δελτίο Εγγραφής, τα απαραίτητα για κάθε τάξη και βαθμίδα δικαιολογητικά (σχετικές πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία) και καταβάλλοντας το οριζόμενο κάθε χρόνο ποσό έναντι των διδάκτρων και του κόστους των άλλων υπηρεσιών. 

Β. Ανανέωση εγγραφής των μαθητών που ήδη φοιτούν στο Σχολείο

  1. Υποβάλλουν Δελτίο Εγγραφής για το επόμενο σχολικό έτος μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται σε υπομνηστική ανακοίνωση του Σχολείου, η οποία αποστέλλεται στους γονείς τον Μάρτιο.
  2. Οριστικοποιούν την εγγραφή εξοφλώντας όλες τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και καταβάλλοντας το οριζόμενο κάθε χρόνο ποσό έναντι των διδάκτρων και του κόστους των άλλων υπηρεσιών του επόμενου σχολικού έτους, έως τις 31 Μαΐου του τρέχοντος έτους.
  3. Για τις εισαγωγικές τάξεις [Προνήπιο (1ο έτος Νηπιαγωγείου), Α΄ Δημοτικού, Α΄ Γυμνασίου, Α΄ Λυκείου] ακολουθείται η ίδια διαδικασία, αλλά αποστέλλεται ειδική εγκύκλιος, με την οποία επισημαίνονται οι ειδικές για τις τάξεις αυτές προθεσμίες, προκειμένου να γίνει εγκαίρως η κατοχύρωση της θέσης.

Σημείωση: Οι όροι εγγραφής και φοίτησης των μαθητών διαλαμβάνονται αναλυτικά στον Κανονισμό Λειτουργίας της Σχολής, τον οποίο παραλαμβάνουν οι γονείς – κηδεμόνες και υπογράφουν, πριν από την οριστική εγγραφή του μαθητή.

 

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ν. ΜΙΛΗΣΗ 3, ΠΑΛΛΗΝΗ

ΑΡ. ΓΕΜΗ:1104201000

Θέσεις Εργασίας

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

vellum mono daad
senja

Social Connect

Συνδεθείτε μαζί μας και κρατήστε επαφή.